Wij gebruiken cookies om uw surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt u lezen dat uw persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.


Waarom Greentripper?

Waarom jouw uitstoot compenseren met Greentripper?
 • CO2-compensatie met Greentripper is geloofwaardig, snel en gemakkelijk.
 • Greentripper steunt uitsluitend klimaatprojecten die door een onafhankelijke instelling gecertificeerd zijn. Wij garanderen dat jouw investering correct toegekend wordt en effectief bijdraagt tot de oplossing van de dringende kwesties met betrekking tot de wereldwijde klimaatwijzigingen.
 • Greentripper is een initiatief van CO2logic, een gereputeerde organisatie die je kunt vertrouwen, en die meer dan 10 jaar ervaring heeft op het vlak van klimaatadvies en de ontwikkeling van klimaatprojecten.
 • Je compenseert jouw uitstoot door te investeren in duurzame klimaatprojecten in ontwikkelingslanden, die de leefomstandigheden van de lokale bevolking verbeteren.
Mag ik erop vertrouwen dat Greentripper mijn klimaatimpact compenseert?
 1. Greentripper werkt samen met CO2logic voor de CO2-compensatie. CO2logic werd gecertificeerd door Forum ETHIBEL. Die certificering garandeert onder meer dat elke ton CO2 die verkocht wordt gelijk is aan een ton die geïnvesteerd wordt en dat CO2logic onder andere rekening houdt met de additionaliteit van de voorgestelde projecten en de betrouwbaarheid van de compensatieprojecten.

 2. Wanneer je jouw uitstoot compenseert met behulp van de Greentripper-berekeningsmodule, ontvang je een certificaat dat de CO2-neutraliteit van jouw reis certificeert. Het CO2-Neutral Travel label wordt opgenomen op dit certificaat. CO2logic en Vinçotte, een onafhankelijk bedrijf, werken samen aan de certificering van het CO2-Neutral label op basis van de PAS 2060, de eerste internationaal erkende norm inzake CO2-neutraliteit.
 3. Greentripper en CO2logic werken samen met klimaatprojecten die beantwoorden aan de meest veeleisende internationale normen, zoals de Gold Standard en Plan Vivo.
  De projecten worden jaarlijks beoordeeld om na te gaan of hun impact op de klimaatwijziging ook daadwerkelijk vastgesteld kan worden. Binnen dit gecertificeerde systeem worden CO2-credits toegekend per ton effectief uitgespaarde CO2. Die credits worden genoteerd in een register en daaruit verwijderd wanneer zij verkocht zijn. Op die manier garandeert men dat de credits slechts één keer verkocht worden.

  Van zodra het project gecontroleerd werd, ontvangt het zijn certificering. Elke ton CO2 die uitgespaard wordt is traceerbaar en wordt in rekening gebracht. Dit proces noemt men koolstofcreditering of CO2-crediting. Elke CO2-credit stemt overeen met een ton koolstofdioxide die uitgespaard of gecompenseerd wordt via een klimaatproject.
  De credits worden "Verified Emissions Reductions" (VER) genoemd. Het toezicht op controle gebeurt door onafhankelijke compensatie auditeurs die internationaal erkend zijn, zoals DNV, TÜV en SGS. De auditeurs worden benoemd en gecontroleerd door bijvoorbeeld de Gold Standard of door het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCC). Deze auditkantoren gaan na of een project geïmplementeerd en uitgevoerd wordt volgens een specifiek regelsysteem. Dat regelsysteem staat bekend als de "norm".

Hoe kan ik zeker weten dat de CO2-verlaging effectief heeft plaatsgevonden?
Greentripper kent een compensatiecertificaat toe waarop een uniek certificeringscijfer van het CO2-Neutral label vermeld staat. Vinçotte, het onafhankelijke externe controleorgaan dat belast is met de certificering van ons label, wordt vermeld op het certificaat.

Waarom de CO2-berekeningsmodule van Greentripper kiezen?
Greentripper baseert zich op de aanpak van Bilan Carbone© van ADEME, dat staat voor het Franse Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Deze semi-openbare instelling wordt wereldwijd erkend voor haar instrument/methode om de uitstoot van broeikasgassen te berekenen, beter bekend onder de naam Bilan Carbone©. ADEME is een van de pioniers op het vlak van de berekening van broeikasgassen en de omzetting daarvan in CO2-equivalenten, rekening houdend met hun aardopwarmingspotentieel (GWP in het Engels) – met andere woorden hun bijdrage tot het broeikaseffect.

De teams van CO2logic en Greentripper kunnen zeer nauwkeurig de koolstofafdruk van jouw activiteit en jouw reizen berekenen, maar dat vereist veel informatie en concrete gegevens. Wij werken met gemiddelden die gedefinieerd worden door ADEME en erkend worden door de sector.
Welke impact heeft de CO2-compensatie op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals)?
Door onze CO2-uitstoot te compenseren ondersteunen wij tevens de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de ontwikkelingslanden. De klimaatprojecten waarmee Greentripper en CO2logic samenwerken bevinden zich inderdaad in ontwikkelingslanden en dit zorgt ervoor dat de CO2-uitstootverlaging op wereldwijd niveau gecombineerd kan worden met de sociaaleconomische ontwikkeling van de lokale bevolkingsgroepen.

Wordt jouw CO2-uitstoot gecompenseerd door het Europees systeem voor emissiehandel?
Nee, niet met Greentripper. Het European Union Emission Trading System (EU ETS) heeft een aantal uitstoot-credits toegekend aan de industrieën die het meest CO2 uitstoten (in overeenstemming met hun emissiedoelstellingen). Indien die industrieën méér uitstoten moeten zij koolstof-credits kopen. Het ETS-systeem belast een deel van de CO2-uitstoot van de intra-Europese vluchten, maar dat geld wordt niet gebruikt om de CO2 te compenseren. Indien je jouw uitstoot wenst te neutraliseren kan je deze op vrijwillige basis compenseren via de klimaatprojecten van Greentripper.