Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.


Compensatiesysteem

Waarom zou ik bijdragen?
Alle transportmiddelen (bus, trein, tram, auto, boot, vliegtuig, ...) stoten CO2e uit. Elke keer je jezelf dus verplaatst, komt er CO2e vrij in onze atmosfeer. CO2e is een broeikasgas dat vrijkomt als fossiele brandstoffen zoals olie, gas of kolen verbrand worden. Hoe meer CO2e er in de lucht is, hoe warmer de aarde wordt.

Deze opwarming zal en heeft nu al verschillende gevolgen op regionale en globale schaal: veranderingen in de temperatuur, een toename van de frequentie en de intensiteit van extreme weersomstandigheden, een afname van bepaalde hulpbronnen zoals water, en een stijging van de zeespiegel. Als de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren niet significant afneemt, kunnen veel gebieden onbewoonbaar worden. De opwarming van de aarde is onvermijdelijk, maar we kunnen deze nog steeds beperken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Volgens een studie uit 2019 van de UNWTO (de Wereldorganisatie voor Toerisme) waren transportgerelateerde broeikasgasemissies van het toerisme in 2016 goed voor 5% van de totale antropogene emissies en zullen tegen 2030 stijgen tot 5,3%.

In mei 2018 publiceerden onderzoekers van de Universiteit van Sydney ook een studie waaruit blijkt dat de wereldwijde impact van toerisme 8% is van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De studie, gepubliceerd in Nature Climate Change, omvat vervoer, accommodatie, eten en winkelen door reizigers.

Bijdragen aan klimaatprojecten is een vrijwillige en concrete manier om te reageren op je klimaatimpact en CO2e-uitstoot. Door bij te dragen voor 100% van je CO2e-uitstoot, geef je ons de mogelijkheid om klimaatprojecten te steunen die CO2e-uitstoot voorkomen, voor duurzame sociaaleconomische ontwikkeling. Deze projecten zouden niet bestaan zonder je steun en zonder de vrijwillige koolstofmarkt. Veel klimaatprojecten hebben je steun nodig. De door Greentripper voorgestelde projecten voldoen aan hoge eisen, zodat je bijdrage echt een verschil maakt.
Hoe werkt een CO2e bijdrage?
Wanneer je bijdraagt voor 100% van je CO2e -uitstoot afkomstig van accommodaties en vervoer (auto, vliegtuig, etc.), geef je een klimaatproject de middelen om dezelfde hoeveelheid CO2e te verminderen, op te slaan of te vermijden als de uitstoot die tijdens je reis is veroorzaakt.

Greentripper garandeert samen met CO2logic dat een financieel bijdrage voor één ton CO2e overeenkomt met:
  • één ton CO2e die wordt gereduceerd of vermeden via een gecertificeerd klimaatproject in een ontwikkelingsland
  • of één ton CO2e die wordt vastgelegd in een duurzaam project in Europa.
Jouw bijdrage geeft ons de mogelijkheid om samen te werken met NGO's en gemeenschappen om gezamenlijk klimaatverandering tegen te gaan en deel te nemen aan duurzame sociaal-economische ontwikkeling.

Om ervoor te zorgen dat jouw bijdrage echt een verschil maakt ten gunste van ons klimaat, steunt Greentripper alleen klimaatprojecten die aan de hoogste eisen voldoen.
Waarom gebruiken we de term "CO2e bijdrage" in plaats van "CO2e compensatie"?
Het concept van koolstofcompensatie houdt in dat projecten die koolstof verminderen, vermijden of vastleggen gefinancierd worden om uw koolstofvoetafdruk te compenseren. Met gecertificeerde koolstofbijdrage betekent dit het aankopen van koolstofcredits van projecten die gecertificeerd zijn en ontwikkeld zijn volgens de strengste kwaliteitscriteria.

Bij Greentripper hebben we ervoor gekozen om de term "compensatie" te vervangen door "bijdrage" om verschillende redenen. Ten eerste kan de term "compensatie" de indruk wekken dat de klimaatcrisis kan worden opgelost door eenvoudige boekhoudkundige maatregelen, wat helaas niet het geval is. Het aanpakken van klimaatverandering vereist een collectieve, langetermijnaanpak waarbij alle sectoren betrokken zijn. Door de term "bijdrage" te gebruiken, erkennen we dat onze inspanningen erop gericht zijn een positief verschil te maken in plaats van negatieve gevolgen volledig te elimineren. Het aanpakken van klimaatverandering vereist een collectieve, langetermijnaanpak waarbij alle sectoren betrokken zijn.

Door de term "CO2e bijdrage" te gebruiken, bevorderen we actieve deelname aan collectieve koolstofneutraliteit. We geloven in het bevorderen van samenwerking met onze belanghebbenden. De term "bijdrage" benadrukt onze collectieve verantwoordelijkheid en moedigt betrokkenheid aan van iedereen die erbij betrokken is. Het nodigt individuen en organisaties uit om zich bij ons aan te sluiten om een verschil te maken in plaats van uitsluitend te vertrouwen op compensatiemechanismen.

Deze vrijwillige aanpak van koolstofbijdrage is het meest effectief wanneer deze wordt gecombineerd met inspanningen om CO2e-uitstoot te verminderen.
Waarom spreken we niet meer van ‘CO2e Neutrale Reizen’? ?
Het is eerst van belang de term ‘koolstofneutraliteit’ te definiëren. Koolstofneutraliteit is een wetenschappelijk begrip waarvan de definitie wordt gegeven door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): "De situatie waarin antropogene emissies van broeikasgassen in de atmosfeer worden gecompenseerd door antropogene verwijderingen over een bepaalde periode". Het gaat dus om een evenwicht tussen alle de door de mens veroorzaakte emissies en de negatieve emissies, d.w.z. wat kan worden geabsorbeerd door de door de mens beheerde koolstofreservoirs (bossen, bodems) of door mogelijke technologieën voor het afvangen en opslaan van koolstof.

ADEME moedigt een langetermijnvisie en dagelijkse actie aan om bij te dragen tot de doelstelling van territoriale of globale koolstofneutraliteit. Individuele organisaties zijn niet "koolstofneutraal" en kunnen dat ook niet worden of claimen.

Greentripper heeft ervoor gekozen om niet langer de term 'CO2e-neutraliteit' te gebruiken voor de koolstofbijdragen met betrekking tot reizen. Wij zijn van mening dat het begrip 'CO2e-neutraliteit' alleen zinvol is in de globale context, namelijk binnen het kader van 'bijdragen/aandeel hebben in collectieve koolstofneutraliteit,' en wanneer er aanzienlijke inspanningen zijn geleverd om de ecologische voetafdruk op voorhand te verminderen. Koolstofbijdragen worden gebruikt als laatste redmiddel voor emissies die niet vermeden konden worden.
Wat is een ton CO2e?
Vliegtuigen, auto's en andere vervoermiddelen gebruiken energie om op hun bestemming te komen. Deze energie is afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij CO2 en andere broeikasgassen vrijkomen, die bijdragen tot de klimaatverandering. Om u een idee te geven, 1 ton CO2e wordt uitgestoten door:
  • een enkele reis van Brussel naar New York in economy class
  • 6.000 km met de auto
  • 336 niet-vegetarische maaltijden
Een ton CO2e zou schematisch kunnen worden weergegeven door 1/5 van een Atomium bal of door een 200m3 heteluchtballon.
Welke broeikasgassen worden in rekening genomen bij de berekening van de milieu-impact van reizen?
Er zijn verschillende soorten broeikasgassen, niet alleen koolstofdioxide: elk type uitstoot van broeikasgassen kan worden omgezet in CO2-equivalenten, aangezien elk type broeikasgas een groter of kleiner aardopwarmingsvermogen heeft in vergelijking met CO2. Om het equivalent van een ton broeikasgas in koolstofkredieten te kennen, moet een specifieke coëfficiënt op het gas in kwestie worden toegepast om de ton om te zetten in een ton CO2-equivalent. Dit maakt het mogelijk om de bijdrage van deze verschillende gassen aan de opwarming van de aarde te vergelijken en om rekening te houden met deze gassen bij de inspanningen van een organisatie of product om de impact op het klimaat te verminderen.

In de Greentripper-calculator houden we rekening met de verschillende broeikasgassen (CO2, maar ook met andere broeikasgassen zoals CH4 en N2O) die worden omgezet in een CO2-equivalent. Daarom spreken we in CO2-equivalenten en niet in CO2.

We houden ook rekening met de stralingsforcering die wordt veroorzaakt door de condensatiesporen die we tijdens de vlucht achter een vliegtuig zien.
Wat is stralingsforcering (of het hoogte-effect) bij vliegtuigen?
Als we de volledige impact van het luchtverkeer willen berekenen, moeten we rekening houden met de uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van kerosine, maar ook met andere factoren zoals condensatiesporen. Dit zijn de witte lijnen die gevormd worden door de condensatie van waterdamp die door vliegtuigmotoren op zeer grote hoogte wordt uitgestoten. Onafhankelijke wetenschappers (Bilan Carbone Institute, ADEME) schatten dat bij stralingsforcering het effect op het broeikaseffect van het vliegtuig met 2 wordt vermenigvuldigd in vergelijking met de uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van kerosine alleen.

De Carbon Neutral Company zegt:
"Bij het analyseren van de informatie die we hebben over de effecten van de luchtvaart op het wereldwijde klimaatsysteem, is het duidelijk dat de impact op het klimaat verder gaat dan het eenvoudige effect van de CO2-uitstoot. Alle bijkomende factoren leiden tot een bijkomende opwarming van de aarde. Op basis van alle maatregelen die voor de luchtvaartimpact zijn ontwikkeld, schatten we dat een factor van ongeveer 2 moet worden toegepast op de CO2-impact."
Wat is het verschil in impact tussen Business, First en Economy Class?
First class en Business class nemen meer ruimte in beslag, wat betekent dat minder passagiers hetzelfde vliegtuig kunnen nemen. Als gevolg hiervan worden meer CO2e-emissies toegeschreven aan First en Business Class passagiers in vergelijking met Economy Class passagiers.

Dit fenomeen is vergelijkbaar met auto's die 1 of 4 personen vervoeren. Zelfs als deze 4 personen zwaarder zijn om te vervoeren, is er een schaaleffect dat laat zien dat hoe meer passagiers er in een vervoermiddel zitten, hoe lager de CO2e-uitstoot per passagier.
Waarom straalt een korte-afstandsvlucht relatief meer CO2e uit dan een lange-afstandsvlucht?
Een vliegtuig verbruikt veel brandstof tijdens het opstijgen en landen. Eenmaal in de lucht verbruikt het vliegtuig veel minder brandstof per afgelegde km of mijl. Daarom zijn vooral korte-afstandsvluchten of vluchten met tussenstops per km bijzonder vervuilend. Dit betekent dat voor lange-afstandsvluchten de gemiddelde uitstoot per gevlogen kilometer aanzienlijk lager is.